Obec a zámek Běhařov.

40-beharov-zamek4-dubova-lhota-kapleBěhařov se nachází na jižním okraji Švihovské vrchoviny, přibližně 4 kilometry západně od Janovic nad Úhlavou. V písemné formě je o obci záznam z roku 1352. Tehdy tu stávala tvrz vladyků z Běhařova. Místo ale bylo osídlené zcela jistě o celá staletí před tímto datem. V držení obce se vystřídalo několik rodů a z nich tím nejvýznamnějším byli Kocové z Dobrše. Koc z Dobrše ves koupil v roce 1651 a připojil ji do bystřického panství. Významnou sakrální památkou je 24-beharov-od-jvraně gotický kostel sv. Prokopa. Místní zámek byl postaven v místě gotické tvrze v 16. století a dnešní podobu dostal v 18. století. Prošel ještě dvěma přestavbami a to v 1. polovině 19. století a mezi roky 1923 až 1927. Tehdy byl majetkem malíře A. Kalvody. Po jeho smrti jeho manželka zámek v roce 1934 prodala. V rychlém sledu zde byla dětská léčebna a v době okupace se tady šlechtila árijská rasa. Během osvobození byla v zámku americká armáda. Po znárodnění se v zámku připravovali dělníci pro studium na vysokých školách. Následně zde byl léčebný ústav a v současnosti je zámek v soukromém vlastnictví.9-pohled-na-sumavu-od-dubove-lhoty21-kaprad-samecCesta do Běhařova začala na železniční zastávce v Dubové Lhotě, která je na trati z Horažďovic předměstí do Domažlic. Z Klatov sem vláček dojede přibližně za 20 minut. Zastávka je na jižním okraji vísky. Ta je rozložena na mírném návrší okolo požární nádrže. V severní části je bělostná kaplička z roku 1899. Nad vsí se přejde silnice a pokračuje se polní cestou k severu. Cesta 26-beharov-zaber-z-obceprochází mezi poli a loukami a stále mírně stoupá. Otevírají se odtud výhledy na pásmo Šumavy. Jsou vidět Velký a Malý Ostrý, Svaroh a Jezerní hora. O něco východněji hory Pancířského hřbetu. Západním směrem je vidět bavorské pohoří Hoher Bogen. V polovině stoupání se objeví Běhařov. Cesta pokračuje dubovým lesem. Tady upoutají trsy kapradí a žluté květy starčeku. Na severu se objeví hory Švihovské vrchoviny se sv. Markétou, kterou zdobí zdaleka viditelná rozhledna. Cesta končí na silnici na okraji Běhařova.36-beharov-kostel-sv-prokopa75-beharov-rybnik-na-opkraji-obceProchází se kolem rybníčku, nad kterým je besídka s posezením a jeho hladinu zdobí květy leknínů. Ves je rozložena kolem silnice, která stoupá ke kostelu. Stavení jsou většinou novějšího data, ale i tady se najde stará hezká chaloupka. Prochází se kolem malého hasičského muzea se zajímavou náplní. Malá náves přivítá návštěvníka pumpou s pitnou vodou, přístřeškem a několika starými stromy. Po levé straně je 73-starcek-a-motylkostel a před ním pomník a kříž. O něco dál při cestě k zámku stojí socha sv. Václava. Samotný kostel sv. Prokopa byl v minulosti barokně upraven. Je to jednolodní stavba s plochým stropem. Na loď navazuje čtvercový presbytář, který je trojboce uzavřen. Je sklenut žebrovou klenbou. Hranolová věž je ukončena stanovou střechou. Na hlavním oltáři je umístěna pozdně barokní socha sv. Prokopa. Vnitřní zařízení je barokní. Osud svatyně poznamenaly požáry a to v letech 1616, 1777 a 1911. Kostel byl vždy opraven. Ve zdi presbytáře kostela je na vnější straně náhrobní kámen z roku 1828.79-beharov-naves30-beharov-muzeum-dobrovolnych-hasicuNedaleký zámek je jednopatrová budova s mansardovou střechou. Při vchodu do zámeckého parku je menší domek. Samotný park je terasovitě upraven a zdobí jej sochy Píseň hor od J. Drahoňovského, Dívčí akt od J. Štursy a na kašně má být socha Pasačky od F. Úprky. Park je obehnán zdí a v současné době není zámek ani park veřejnosti přístupný. Na svahu pod 17-dubovy-les-u-beharovazámeckou zdí je malý památník brigádního generála Josefa Buršíka, který byl v roce 1942 nacisty v Berlíně popraven. Ze zajímavé historie se lze zmínit o škole. Ta byla otevřena v prostorách zámku a začalo se v ní učit od 1. ledna 1880. Tehdy bylo zapsáno 68 dětí. Prostory školy nestačily a tak byla v září 1882 otevřena samostatná budova školy. V blízkém okolí se našel i poklad. Ten byl nalezen v roce 1967. Ve hliněné nádobě bylo 1100 kusů mincí a jejich stáří se odhadlo na 800 let.60-sv-marketa-pohled-ze-silnice-do-janovic68-janovicke-nadraziNávštěva zajímavé obce je u konce a zbývá se vrátit k železnici. Volba padá na Janovice nad Úhlavou. Z Běhařova se jde po okresní silnici a hned za vsí se nad makovými poli objevuje vrcholek sv. Markéty. O něco dále k severu jsou vidět Velký a Malý Bítov a obě Doubravy. Na té vyšší je umístěn vysílač. Z cesty je hezký pohled do Klatovské kotliny a na obce Spůle a Veselí. V dálce jsou Klatovy a nad nimi známá Klatovská Hůrka. Cesta klesá do údolí a opět se objevují hory Šumavy. Před vískou Veselí je křižovatka silnic a u ní křížek. Je vidět i věž místního zámku. Ve Veselí u vypuštěného rybníčku se odbočí vlevo a po pár desítkách metrů se objevuje budova janovického nádraží.66-pohled-od-janovic-na-sumavu

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Dolnorakouské město Retz.

Pohled na kostel. sv. Štěpánakostel-sv-stepana-a-budova-umelecke-skolyPrvní písemná zmínka o tomto místě je z roku 1180. Zřejmě se tehdy jednalo o slovanskou osadu, což naznačuje původní název místa. Ke konci 13. století se tady usídlil hrabě Berthold z Rabenswalde a jeho prvním počinem bylo založení dominikánského kláštera. Městem se Retz stává v roce 1279. Až do 15. století se město postupně rozrůstá. Zdárný rozvoj zastavují v roce 1425 husité, kteří město dobyli a vypálili. V jedné kronice se uvádí, že bylo zabito naznojemska-brana osm tisíc obyvatel a dalších šest tisíc bylo zajato a odvedeno do Čech. Další husitský, již méně krvavý nájezd, se stal v roce 1431. Město jako by války přitahovalo a to díky jeho bohatství. V roce 1486 jej dobyl Matyáš Korvín a v jeho držení bylo až do roku 1492. V této době získává město privilegium pro obchod s vínem.Dominikánský klášter a kostelverderberhausZačíná období kdy se rozšiřují vinice a budují poschoďové vinné sklepy. Ty se postupně rozšiřují až na délku 21 kilometrů a hloubku do 30 metrů. Jsou údajně největšími v celé střední Evropě. Další ranou je třicetiletá válka. Město dobyli Švédové a došlo k úpadku, který trval desítky let. Ani napoleonské války se mu nevyhnuly. Po bitvě u Znojma v roce 1809 byly do města přepraveni ranění. V roce 1945 bylo město osvobozeno Rudou armádou. V současnosti patří město do okresu Hollabrunn a žije tady kolem čtyř tisíc obyvatel. V okolí jsou rozsáhlé vinice a dá se říci, že město vínem žije.Zámek Gattersburgmestska-kasnaRetz se nachází přibližně 12 kilometrů jihozápadně od Znojma. I když sem návštěvníky přitahuje víno, je ve městě a v jeho okolí i několik zajímavých památek. Prohlídku města lze začít barokním kostelem sv. Štěpána. Ten stojí v severovýchodní části města, při Kostelní ulici. Kostel je jednolodní stavba s barokním zařízením a s výraznou hranolovou věží. sgraffitohausBlízko vchodu jsou ve stěnách kostela barokní náhrobní kameny. Okolí kostela je parkově upravené. V parčíku je velký pomník padlým a kříž. Na zdech v okolí kostela jsou umístěny barokní sochy světců. Západně od kostela je budova umělecké školy. Do staré části města odtud vede Znojemská ulice se zcela zachovalou Znojemskou bránou. V ulici je městské muzeum. Na náměstí se projde průchodem v domě Verderberů.Pohled na Znojemskou bránuklasterni-kostelPrvní dojem je ohromující. Hlavní náměstí bylo v době mocnářství největším tržištěm v celém Rakousku. Jeho rozloha je 1,2 ha. Náměstí obklopují velmi hezké měšťanské domy mezi kterými vynikají Verderberhaus a Sgraffitohaus. V horní části je budova radnice. Ta byla původně gotickou kaplí z roku 1367. V roce 1568 až 1569 byla přestavěna na renesanční kostel. Radnicí se stala mezi roky 1715 až 1775. Proč to trvalo tak dlouho není známo. V budově je kaple aVětrný mlýn radniční sál. Vyhlídku na město nabízí 57 metrů vysoká věž. Z náměstí na vyhlídku je nutné vyšlápnout 128 schodů a zaplatit 1 euro. Mimořádně hezkou památkou je v dolní části náměstí sloup Nejsvětější Trojice, hezké baroko z první poloviny 17. století. Ve středu náměstí jsou dvě kašny a mariánský, barokní sloup. Při jižní straně náměstí, na úrovni radnice stojí pranýř.radnice-a-barokni-sloupNástěnné malby dominikánského kostelaNejstarší památkou města je dominikánský klášterní kostel. Nachází se jihozápadně od náměstí v areálu kláštera. Patří mezi nejstarší gotické památky země, je zasvěcen Panně Marii Pomocné a byl postaven ke konci 13. století. Na severní straně kostela, blízko vchodu, jsou původní malby. Na malém náměstíčku nedaleko kláštera je opět baroko a to socha sv. Vincence. Odtud nejužší uličkou města Ignazigasse se projde přes hradební příkop do západní části města. Po značené cestě se prochází mezi vinicemi k větrnému mlýnu. Ten je jediným plně funkční v Rakousku. Byl postaven v roce 1772. Mezi roky 2009 až 2010 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Lopatky mlýna měří sedm metrů a váží tři tuny. Mlýn je veřejnosti přístupný. Přes cestu je další menší kruhová stavba, která mohla být také mlýnem. Je odtud hezký pohled na město.Retz, náměstí východní částKalvárieNedaleko mlýna je kamenné sousoší křížové cesty. Ta od mlýna pokračuje kolem několika dalších zastavení na nedaleké návrší. Cesta končí u rozsáhlé Kalvarie. Ve středu je kříž s Kristem a po jeho stranách kříže s lotry. Pod křížem jsou sochy Matky Boží, Máří Magdaleny a sv. Jana. Kolem soch je zdobná kamenná zídka, na jejichž rozích v přední části jsou dva andělé. Kalvarie je hezké baroko z roku 1726. Odtud je opět hezký pohled jak na město tak i jeho Bašta u klášteraokolí. Na svazích návrší je i zajímavá flóra. Rostou tu mimo jiné koniklece, kručinky a mnoho dalších druhů rostlin. Po stejné cestě se sejde k mlýnu a je možné projít mezi vinicemi k nedaleké kapli. Ta byla postavena v roce 1896. Před kaplí jsou štíhlá, kamenná boží muka. Odtud lze projít ke klášteru a pokračovat s prohlídkou městského opevnění. V této části je nejlépe dochované. Je tu kruhová bašta a hradby dosahují až desetimetrové výšky. Jižní částí města, ulicí Roseggergasse, je možné projít kolem hradeb do ulice Kremser Strasse. Tou se jde kolem zámku Gattersburg k Nalborské bráně a od ní se projde na náměstí.Pohled z vinic na klášterMěstský vláčekVycházka za zajímavými památkami města je u konce. Většinu památek je možné navštívit s průvodcem. Informační centrum je na severní straně náměstí, o něco výše než je radnice. V centru je česká zaměstnankyně. Ty jsou také i v dalších obchodech, restauracích či kavárnách. Dobrou kávu s českou obsluhou je možné vypít v dolní části náměstí na severní straně. Délka cesty je kolem kolem 2 kilometrů s malým stoupáním. Míst k parkování je ve městě dostatek. Jedno z nich je u kostela sv. Štěpána. Městem projíždí vláček, který jezdí až k větrnému mlýnu.Pohled z Kalvárie na město

Posted in Nezařazené | Leave a comment